logo kontaktní centrum
vchod do kontaktního centra Vstup do budovy kontaktního centra
v Lidické ulici.
dekorace top

Historie Kontaktního centra a Terénního programu Litoměřicka

Roku 1996 bylo založeno centrum pro prevenci drogových závislostí a to pod názvem Abúze club, v Novobranské ulici v Litoměřicích. Zřizovatelem této služby je již od počátku Oblastní spolek Českého červeného kříže. Původní myšlenka obsahovala minimalizaci zdravotních rizik drogově závislých, poradnu pro rodiče závislých dětí, zajištění návazných služeb a poskytnutí sociálního poradenství. O vybudování kontaktního centra se zasloužil i tehdejší ředitel Městské nemocnice v Litoměřicích MUDr. Miroslav Jiránek, který tento projekt podpořil, stejně jako dětská psychiatrička MUDr. Marie Štětinová, ta se nakonec stala i odborným garantem a supervizorem kontaktního centra pro prvních pár let.

Primární prevence byla a nadále je zastoupena besedami a přednáškami pro žáky základních škol a pro studenty středních škol, také byly a jsou poskytovány informace pedagogům a odborné veřejnosti.

V roce 1997 jsme ve spolupráci s KHS v Ústí nad Labem zajistili pro klienty slinné testy na zjištění viru HIV. Postupem času Zdravotní ústav v Ústí nad Labem zajistil finance na projekt zjištění PPN (hepatitida B, C, HIV, syfilis) krevními odběry a o slinné testy již nebyl ze strany klientů zájem.

V roce 1998 jsme klientům začali nabízet dvakrát týdně arteterapii, která byla zakomponována do motivačního tréninku a vedla ji arteterapeutka s níž jsme začali spolupracovat. O původně skupinovou arteterapii opadal zájem a přešla do individuální podoby. Z finančních důvodů jsme tuto službu byli nuceni po dvou letech ukončit.

V roce 1999 se změnil název na Kontaktní centrum Litoměřice tak, aby byl název služby celorepublikově shodný.

Dále v roce 1999 vznikl terénní program, který se realizoval v Roudnici nad Labem, Lovosicích a Štětí. V následujícím období se celorepublikově vytvářely minimální standardy léčebné péče pro drogově závislé, které zahrnovaly i služby preventivního charakteru.

Dalším důležitým mezníkem byl rok 2006 kdy jsme obdrželi certifikát standardů odborné způsobilosti pro poskytování služeb od RVKPP. Obě služby KC i TP byly v roce 2007 registrovány jako sociální služba (dle zákona o sociálních službách).

Od roku 2008 je zázemí KC a TP v Lidické ulici č.p. 57/11 (bývalý pivovar).

Od tohoto období byly už služby sekundární a terciární prevence hojně rozvinuty. V současnosti máme i specifický program pro abstinující matky, který byl zřízen v roce 2013 a v rámci kterého spolupracujeme s OSPOD. Ve spolupráci s PMS poskytujeme případovou práci v průběhu trestního řízení a ambulantní odvykací program.

Validator XHTML 1.0 Strict O.K. Ověřit CSS!
webmaster: v.matys@grumpa.net
https://www.grumpa.net/