Naše
poslání

Naše poslání

Posláním Kontaktního centra Litoměřice je umožnit uživatelům návykových látek a návykového chování a jejich blízkým nalézt co nejlepší možné řešení v jejich tíživé situaci vedoucí k pozitivní změně a v konečném důsledku k možnosti léčby.

Cíle Kontaktního centra Litoměřice

Základním cílem Kontaktního centra Litoměřice je působení na klienty ve směru orientace v jejich současné životní situaci a podpora k motivaci ke změně rizikového způsobu života. Důležité je nejen porozumět možným dopadům jejich rizikového chování, ale především aktivovat všechny jejich vnitřní i vnější možnosti k jakékoliv změně, kterou si kladou za cíl.

Cíle Kontaktního centra Litoměřice jsou stejnou měrou zaměřeny také na společnost. Jedná se o minimalizaci rizik spojených s užíváním drog a ochranu veřejného zdraví prostřednictvím výměnného programu s následnou bezpečnou likvidací (Public Health). Trvání na výměně s následnou bezpečnou likvidací použitého náčiní snižuje riziko přenosu virových infekcí z použitých a odhozených jehel a stříkaček. Součástí výměnného programu je i distribuce dalšího náčiní pro méně rizikovou aplikaci (sterilní voda, dezinfekční tampóny, bavlněné filtry) a kondomů, předávání informací o bezpečnější aplikaci drog a motivace k bezpečné likvidaci injekčního náčiní. Pro hodnocení účinnosti výměnného programu je významný indikátor návratnosti (poměr vydaných a vrácených stříkaček). Minimalizace nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů užívání psychoaktivních látek také předchází sociálnímu vyloučení a ztrátě lidské důstojnosti.

Cíle ve vztahu ke klientům:

 • navázání prvního kontaktu s uživateli drog a vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a Kontaktním centrem Litoměřice
 • prohloubení kontaktu s cílem motivovat klienta ke změně rizikového chování, změně vztahu k droze k abstinenci, k bezpečnějšímu užívání, bezpečnému sexu
 • minimalizace rizika somatického poškození
 • minimalizace rizika sociální izolace, pomoc při zajištění sociální stabilizace klienta
 • informovanost klientů o rizicích spojených s užíváním omamně psychotropních látek (OPL) – druhy, účinky drog, ale též způsoby aplikací, psychické a sociální dopady
 • odstranění opakovaného používání injekčního materiálu k aplikaci OPL (u intravenózních uživatelů)
 • informovanost o systému fungování orgánu státní správy a orgánů činných v trestním řízení (způsoby komunikace, práva a povinnosti)
 • motivace klienta k léčbě
 • navázání kontaktu s rodiči a veřejností
Cíle ve vztahu ke společnosti
 • prevence šíření chorob
 • ochrana společnosti před šířením infekčních chorob
 • poskytování objektivních informací široké veřejnosti v oblasti návykových látek
 • rozvíjení spolupráce se subjekty sociální a zdravotní péče v místě
 • integrace klientů do společnosti
Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182