Zdravotní
oblast

  • Výměnný program
  • Základní zdravotní servis
  • Testování na infekční nemoci
  • Toxikologické vyšetření
  • Potravinový a vitamínový program

Jak to funguje?

Výměnný program

Výměnný program – zahrnuje výměnu použitého injekčního materiálu nebo jeho část. Součástí výměnného programu je i nabídka standardního vybavení potřebného k bezpečné aplikaci – HR materiál.

Součástí výkonu je i mapování rizikového chování klienta a jeho motivace k bezpečnějšímu užívání. Pro hodnocení účinnosti výměnného programu je významný indikátor návratnosti (poměr vydaných a přijatých stříkaček).

Základní zdravotní servis

Základní zdravotní servis – je poskytován v případech onemocnění či poranění bez závislosti na tom, zda se jednalo o ošetření onemocnění či poranění způsobených injekční aplikací drog (abscesy apod.), včetně neodkladné první pomoci. Za základní zdravotní ošetření se považují úkony nahrazující laickou domácí péči (aplikace mastí, obklad apod.) Cílem je poskytnout nejnutnější pomoc v kombinaci s prací na motivaci klienta, která vede k přijetí odborné lékařské péče. Kromě informací o zdravotních problémech, které sdělují pracovníci klientům osobně, poskytujeme také letáky s okruhy témat typu: absces, flegmóna, HIV/AIDS a hepatitida A, B, C.

Testování na infekční nemoci

Testování na infekční nemoci – cílem je zjištění možnosti výskytu infekčního onemocnění u klienta. Součástí testování je předtestové poradenství, zmapování rizikového chování klienta vzhledem k přenosu infekčních onemocnění, předání informací o infekčních nemocech a informace o následné lékařské péči v případě pozitivního výsledku. Poskytujeme asistované screeningové autotesty na HIV, HCV, HBV a Syfilis. Klienti si pod vedením pracovníků provedou orientační test z kapilární krve a společně test vyhodnotí. Orientační vyšetření se provádí přímo v zařízení jednorázovými destičkovými testy.

Toxikologické vyšetření

Toxikologické vyšetření obsahuje provedení, vyhodnocení a interpretace výsledků testu na přítomnost drog a jejich metabolitů v moči. Používáme multitesty snímající látky: MDMA, kokain, amfetamin, metamfetamin, opiáty, benzodiazepiny a THC. Dále také testy na alkohol.

Testování probíhá s písemným souhlasem klienta a pod dohledem pracovníka/ce. Je zpoplatněn 100,- Kč/multitest.

Potravinový a vitamínový program

Program zahrnuje poskytnutí vitamínů a nápojů, které jsou součástí nabídky kontaktní místnosti. Potravinový servis poskytujeme v podobě polévky a chleba dvakrát týdně. Mimo tyto dny si mohou klienti zakoupit čínskou polévku.

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182