Pro koho
jsme

Cílová skupina kontaktního centra

Na Terénní program LTM se může obrátit jakýkoliv člověk, který má problémy s užíváním OPL a je starší 15 let a blízcí uživatelům OPL. Výjimku tvoří osoby mladší 15-ti let. Zařízení poskytuje lidem mladším 15-ti let, kteří přišli samostatně pouze informační servis, krizovou intervenci a první pomoc. Větší spektrum služeb jako je například případová práce mohou čerpat pouze v doprovodu zákonného zástupce či s pověřenou osobou. Klientům mladším 15 let umožníme 1. kontakt a základní diagnostiku poté jsou odkázáni na dětskou adiktologickou ambulanci v Ústí nad Labem.

Primární cílová skupina

  • Osoby experimentující s návykovými látkami (NL).
  • Lidé závislí na NL.
  • Skupina osob ohrožená rizikovým způsobem života.
  • Uživatelé NL s motivací k léčbě.
  • Abstinující uživatelé NL.
  • Rodinní příslušníci, partneři, blízcí uživatelů NL.

Sekundární cílová skupina

  • Pokud má zařízení volnou kapacitu, zařazujeme i osoby ze sekundární cílové skupiny, pokud nemáme volnou kapacitu, odkazujeme na jiná zařízení.
  • Osoby vykazující problémy s návykovým chováním.
  • Osoby závislé na legálních NL.
Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182