Oblast
sociální
podpory

Sociální servis

Sociální servis – jedná se o aktivity zaměřené na zlepšení sociální situace klienta a jeho schopnosti řešit běžné sociální problémy. Pomoc je nabídnuta v oblasti sociálně – právní, zprostředkování dalších služeb v jiných sociálních zařízeních, asistenční služby. Smyslem dlouhodobé případové práce je pomoci klientovi s problémy, které není schopen překonat sám a prohlubovat jeho sociální kompetence, které vedou ke schopnosti řešit současné i budoucí tíživé situace.

Poradenství

Poradenství – je v kontaktním centru směřováno dvěma skupinám klientů. Jednak poradenství pro uživatele drog či osoby na nich závislé, a pak pro osoby přicházející s uživateli drog do styku, tzn. rodiče, přátelé, spolužáci a partneři, ale také pedagogové kurátoři apod. Telefonické, písemné a elektronické poradenství – je poskytováno za účelem terapeutické intervence zpravidla podpůrné. Jde především o získávání a předávání potřebných informací vedoucích ke kvalifikovanému zajištění následné péče.

Informační servis

Informační servis – je určen uživatelům, osobám blízkým, odborné i široké veřejnosti. Informace jsou podávány srozumitelnou formou. Informační servis obsahuje oblasti bezpečnějšího braní, bezpečného sexu, zdravotní oblasti, sociálně-právní, dále jsou poskytovány informace formou letáků.

Poradenské a výměnné místnosti

Vzhledem k tomu, že Terénní program Litoměřicka nabízí své služby v menších městech, ve kterých je také kladen větší důraz na anonymitu a bezpečné prostředí, přistoupili jsme k modelu Poradenských a výměnných (PaV) místností.

Velkou výhodou poskytování služeb v těchto prostorách, je nejen zajištění bezpečnějšího prostředí a anonymity, ale také klidu při jednání s klienty.

Klienti také mají možnost zastihnout nás pravidelně na jednom místě v delším časovém intervalu, což se nám dlouhodobě velmi osvědčilo. V těchto místnostech jsou poskytovány standartní služby TP, v jisté míře probíhají i besedy, a to především pro pracovníky ostatních sociálních služeb.

Místnosti jsou vybaveny zázemím pro terénní pracovníky i pro klienty.

Pro poradenství, či případovou práci je zde stůl a místa k sezení, je zde zázemí výměnného injekčního programu, včetně lednic na kontejnery s inf. materiálem a prostor, kde mohou probíhat drobná zdravotní ošetření. Výměnný injekční program jako takový a služby, které jsou uskutečnitelné přímo v terénu na otevřeném prostranství, dle potřeby klientů samozřejmě probíhají, ale klienti je více využívají přímo v PaV místnostech.

V současnosti provozujeme dvě PaV místnosti, a to ve Štětí a v Roudnici n. L. 

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182