Naše
poslání

Poslání

Posláním programu PP Litoměřice je dlouhodobá primární prevence rizikového chování s důrazem na specifickou primární prevenci s cílem předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování, snižovat jeho výskyt, zmírňovat jeho následky a zvyšovat schopnost žáků se zodpovědně rozhodovat.

V oblasti selektivní primární prevence je posláním PP Litoměřice působit na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory, které mohou vést ke vzniku či vývoji různých forem rizikového chování, tj. jsou více ohrožené (např. zvýšeně vystavené působení rizikových faktorů) než jiné skupiny populace.

Cíle programu

Cílem programu DŠPP je předcházet a zmírňovat následky rizikového chování. Posílit sebevědomí dětí, vybudovat u nich zdravé sebepojetí, posílit vnitřní sebepřijetí, posílit rozvoj komunikační dovednosti, naučit členy skupiny pracovat s emocemi, vést je k zodpovědnému chování vedoucí k bezpečnému chování a předcházení rizikům.

Hlavní cíle programu

 •  zprostředkovat a poskytnout cílové skupině takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují zdravý životní styl
 • pracovat takovou formou, aby tyto přednosti dokázali žáci uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu
 • omezit u cílové skupiny pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování
Dlouhodobé cíle
 • rozvoj sociálních dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • rozvoj schopnosti navazovat zdravé vztahy mimo rodinu
 • posílení schopnosti efektivně řešit konflikty
 •  posílení schopnosti čelit sociálnímu tlaku
 • podpoření protidrogových postojů
 • prostředkování nabídek pozitivních alternativ trávení volného času
 • poskytnutí objektivních informací a vytvoření povědomí o návykových látkách a nepříznivých důsledcích spojených s jejich užíváním
 • snaha o pozitivní změnu v životě
Zaměření programu PDŠPP
 • Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana
 • Rasismus a xenofobie
 • Sexuální rizikové chování
 • Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky, nelegální drogy, hráčství, jiné návykové chování
 • Spektrum poruch příjmu potravy
 • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování
 • Právní vědomí napříč typy rizikového chování
 • Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování
Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182