Adaptační
programy

Adaptační programy

V rámci adaptačních programů realizujeme dvě samostatné aktivity. Adaptační výlet je koncipován jako stmelovací program určený pro kolektivy a jejich třídními učitele, kteří jsou již nějaký čas spolu a mají funkční vztahycílem je posílení jednotlivých složek komunikace a spolupráce vedoucí k pozitivnímu rozvoj skupiny. Adaptační pobyt je určen pro nově vzniklé kolektivy, popřípadě pro kolektivy s příchodem většího množství nových žáků, nebo se změnou třídního učitele. Cílem programu je vytvoření kolektivu z dobrými vztahy, rozvoj spolupráce a efektivní komunikace.

Adaptační výlet

Adaptační výlet je převážně určen pro třídní kolektivy žáků 6 – 9 tříd, který je zařazen do programu DŠPP, je proto branný jako návazný (doplňující). Jedná se o jednodenní výlet v rámci školní docházky. Výlet je koncipován jako zátěžový, během výletu probíhají stmelovací, sebezkušenostní a zážitkové aktivity.

Adaptační pobyt

Adaptační pobyt je určen pro 6 třídy základních škol, program je zaměřen na seznámení a stmelení třídního kolektivu. Jedná se o třídenní výjezd probíhající zátěžovou formou s využitím outdoorových aktivit. Aktivity jsou rozděleny do několika celků vždy s jasným zaměřením na poznání svých spolužáků, stmelení kolektivu nebo tvorbu společných zážitků, nejen mezi spolužáky, ale také s třídním učitelem. Program má časovou dotaci 44 hodin.

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182