Oblast
terapeutické
pomoci

  • Krizová intervence
  • Motivační program
  • Individuální poradenství
  • Individuální terapie
  • Následná péče
  • Program pro těhotné ženy a
    rodiče

Jak to funguje?

Krizová intervence

Krizová intervence – může jít o jednorázové využití služby, ale i o opakovaná setkávání. Rozhovor je směrovaný k základní orientaci v příčinách krizového stavu a cílenou intervenci zaměřenou na zvládnutí potíží atd. Krizová intervence po telefonu a internetu

Motivační program

Motivační program – program může být zaměřen na dva různé cíle. Prvním z nich je bezpečnější chování klienta při jeho způsobu života s drogou. Druhým je příprava klienta na léčbu. Posilování motivace je důležitou částí služby zprostředkování detoxifikace a léčby. Jde o strukturovaný proces, kdy je klient seznamován s léčbou (podmínky a režim léčby), pracuje se na motivačních prvcích a zjišťuje se, popřípadě zařizuje sociální zabezpečení klienta.

Individuální poradenství

Individuální poradenství se zaměřuje na řešení konkrétního problému, začíná mapováním situace s celým pozadím v žité realitě. Následuje fáze mapování možností klienta a jeho okolí, které mohou být využity při řešení problému. V této fázi dochází k nabídce možností z venku, které by klientovi mohly pomoci. S klientem je následně sestaven individuální plán s cíli, které si klient sám určí a s možnými způsoby řešení problému.

Individuální terapie

Individuální terapie je komplexním způsobem péče o klienta. Součástí je nejen řešení aktuálního problému, ale i mapování minulosti, která k současným problémům vedla. Pracuje je nejen s informacemi a na úrovni myšlení, ale i s citovou částí člověka a může zapojit i duchovní potřeby. Všechny složky člověka propojuje s cílem následné korekce přítomného jednání. Samotné odkrývání souvislostí většinou nestačí, je potřeba nácvik možného chování a jeho upevňování v životě klienta.

Následná péče

Následná péče – jedná se o podpůrnou intervenci klientům v dlouhodobé abstinenci, kteří potřebují pomoc při udržení dosažené změny. V následném poradenství jde především o podporu samostatnosti klienta, úspěšné zapojení klienta do „normálního“ života, zapojení do pracovního procesu, osobní stabilizace, dokončení léčebného procesu a snížení rizika relapsu.

Program pro těhotné ženy a rodiče

Program pro těhotné ženy a rodiče – v tomto programu jsou zařazeni rodiče, které řeší svou závislost, svůj vztah a péči o dítě, situaci se získáním svého dítěte zpět do péče či jsou poslány na kontrolu abstinence úřadem OSPOD. Pro tuto skupinu osob je sestaven specifický program s ohledem na jejich současnou situaci, jehož součástí jsou aktivity: individuální psychoterapie, krizová intervence, toxikologické testy, prevence relapsu, poradenství. Specifická práce s rodiči je poskytována v dopoledních hodinách po objednání.

Poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům

Poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům – jedná se o obecné poradenství pro rodinné příslušníky či jinou blízkou osobu uživatele drog. Cílem je pomoci zvýšit jejich kompetence při řešení problémů spojených s užíváním drog blízké osoby. Dále se může jednat o strukturované poradenství, které má za cíl pomoci lépe chápat uživatele drog a napomáhat mu k dosahování jeho cílů. Součástí je též orientace v osobních hranicích osob blízkých uživatele drog.

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182