Naše
poslání

Naše poslání

Umožnit uživatelům návykových látek a návykového chování a jejich blízkým nalézt co nejlepší možné řešení v jejich tíživé situaci vedoucí k pozitivní změně a v konečném důsledku k možnosti léčby.

Cíle ve vztahu ke klientům

Základním cílem Terénního programu Litoměřicka je působení na klienty ve směru orientace v jejich současné životní situaci a podpora k motivaci ke změně rizikového způsobu života. Důležité je nejen porozumění možným dopadům jejich rizikového chování, ale především aktivovat všechny jejich vnitřní i vnější možnosti, k jakékoliv změně, kterou si kladou za cíl.

Dílčí cíle:

– navázání prvního kontaktu s uživateli OPL a návykovým chováním a vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a TP LTM
– prohloubení kontaktu s cílem motivovat klienta ke změně rizikového chování, změně vztahu k droze (k abstinenci, k bezpečnějšímu užívání), bezpečnému sexu
– minimalizace rizika somatického poškození
– minimalizace rizika sociální izolace, pomoc při zajištění sociální stabilizace klienta
– informovanost klientů o rizicích spojených s užíváním OPL (druhy, účinky drog, ale též způsoby aplikací, psychické a sociální dopady)
– odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních uživatelů)
– informovanost o systému fungování orgánu státní správy a orgánů činných v trestním řízení (způsoby komunikace, práva a povinnosti)
– motivování klienta ke kontaktu s odborným zařízením
– motivace klienta k léčbě
– navázání kontaktu s rodiči a veřejností

Cíle ve vztahu ke společnosti

zařízení je zaměřeno stejnou měrou na uživatele nelegálních drog i na společnost a jde v něm o snížení rizik spojených s užíváním drog.

– prevence šíření chorob
– ochrana společnosti před šířením infekčních chorob
– poskytování objektivních informací široké veřejnosti v oblasti návykových látek
– rozvíjení spolupráce se subjekty sociální a zdravotní péče v místě
– integrace klientů do společnosti
– kontaktování uzavřené drogové scény
– mapování drogové scény v dané oblasti

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182