Sociální
oblast

  • Sociální servis
  • Poradenství
  • Informační servismoci
  • Kontaktní místnost

Jak to funguje?

Sociální servis

Sociální servis – jedná se o aktivity zaměřené na zlepšení sociální situace klienta a jeho schopnosti řešit běžné sociální problémy. Pomoc je nabídnuta v oblasti sociálně – právní, zprostředkování dalších služeb v jiných sociálních zařízeních, asistenční služby. Smyslem dlouhodobé případové práce je pomoci klientovi s problémy, které není schopen překonat sám a prohlubovat jeho sociální kompetence, které vedou ke schopnosti řešit současné i budoucí tíživé situace.

Poradenství

Poradenství – je v kontaktním centru směřováno dvěma skupinám klientů. Jednak poradenství pro uživatele drog či osoby na nich závislé, a pak pro osoby přicházející s uživateli drog do styku, tzn. rodiče, přátelé, spolužáci a partneři, ale také pedagogové kurátoři apod. Telefonické, písemné a elektronické poradenství – je poskytováno za účelem terapeutické intervence zpravidla podpůrné. Jde především o získávání a předávání potřebných informací vedoucích ke kvalifikovanému zajištění následné péče.

Informační servis a šíření osvěty

Informační servis – je určen uživatelům, osobám blízkým, odborné i široké veřejnosti. Informace jsou podávány srozumitelnou formou. Informační servis obsahuje oblasti bezpečnějšího braní, bezpečného sexu, zdravotní oblasti, sociálně-právní, dále jsou poskytovány informace formou letáků.

Šíření osvěty – osvětovou činnost provádíme formou exkurzí, besed a účastí na akcích určených pro děti, mládež a širokou i odbornou veřejnost.

Kontaktní místnost

Kontaktní místnost –  při kontaktní práci je s klienty vytvořen základní pracovní rámec přičemž důraz je kladen na vytvoření vzájemné důvěry, která je potřebná pro poskytování dalších služeb. Realizace konkrétní služby vychází vždy z aktuální situace klienta a jeho potřeb. Pracovník hledá hranice komunikace s klientem, dochází k prohlubování již navázaného kontaktu s uživateli drog a jejich motivace ke změně rizikového chování. Neoddělitelnou součástí kontaktní práce je získávání údajů o místní drogové scéně a mapování rizikového chování klientů. Každý čvrtek probíhá ,,filmový klub, který je hojně navštěvován. Poskytujeme také službu „Využití telefonu, PC a internetu klienty“.

Léčba závislostí funguje
Kontaktní centrum Litoměřice
centrum prevence závislostí

Lidická 57/11
Litoměřice 412 01
Tel: 416 737 182